Warunki korzystania

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego LIVING STORY (dalej zwany Serwisem) oraz prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu (Użytkowników).

Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone na rzecz firmy LIVING STORY Magdalena Madziąg z siedzibą w Gdyni (81-521) ul. Aleja Zwycięstwa 235 lok.2, NIP: 958-049-41-00 REGON: 221890391 i jest administratorem i właścicielem serwisu.

Zawartość Serwisu nie może być wykorzystywana bez uprzedniej zgody Living Story do celów komercyjnych, a także nie może być kopiowana, przetwarzana czy modyfikowana w innych celach niż na użytek osobisty Użytkownika. Użytkownik Serwisu nie może wykorzystywać, powielać i przekazywać informacji pozyskanych z Serwisu innym osobom, zwłaszcza w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Jakiekolwiek informacje handlowe na temat towarów i usług zamieszczone w Serwisie nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, mają charakter informacyjny i niewiążący oraz nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Living Story, w tym roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towarów. W celu zawarcia umowy sprzedaży towarów opisanych w Serwisie, Użytkownik jest obowiązany do skontaktowania się ze sklepem poprzez wiadomość email na adres: info@livingstory.pl. Ostateczne ceny towarów Living Story podaje w potwierdzeniu zamówienia. Ceny zamieszczone w Serwisie nie są stałe i mogą podlegać zmianie według decyzji Living Story, o czym będzie informował zamieszczając nową cenę.

Wizerunki towarów prezentowanych w Serwisie mogą odbiegać od faktycznego ich wyglądu, w szczególności może dotyczyć to kolorystyki czy kształtu. Living Story nie odpowiada za zgodność cech wizerunków towarów prezentowanych w Serwisie w stosunku do rzeczywistości.

Living Story może w każdym czasie wprowadzić zmiany w Serwisie bez konieczności uprzedniego zawiadamiania Użytkowników czy osób trzecich z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany w Serwisie obowiązują od daty ich opublikowania w Serwisie.

Living Story zastrzega, że niniejszy Regulamin może być w każdym czasie zmieniony w całości lub w części bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników. Nowa wersja Regulaminu obowiązuje od chwili publikacji nowej wersji w Serwisie.

Polityka Prywatności

Celem polityki prywatności jest poinformowanie naszych klientów oraz podmioty współpracujące o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczenia ich danych osobowych.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i wejściem w życie, 25 maja 2018 roku, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO", informujemy, że: 

Korzystając z naszego serwisu internetowego livingstory.pl oraz realizowanych za pośrednictwem strony usług, szanując Pani/Pana prywatność. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do kontaktu, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rachunku bankowego, NIP jest Magdalena Madziąg prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Living Story Magdalena Madziąg, ul. Wolności 47/9 81-327 Gdynia, NIP: 9580494100. Dane kontaktowe: tel: +48730 832 855, adres info@livingstory.pl.

1. Firma Living Story będzie przetwarzać Pani/Pana dane w następujących celach:

-prawidłowej realizacji złożonego zamówienia oraz umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a firmą Living Story, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

-w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ochronie przysługujących mu praw;

-w celu analizy aktywności, preferencji i zachowań klienta, aby dostosować do nich zawartości wyświetlaną w serwisie internetowym i ułatwić klientowi korzystanie z serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania klientowi informacji o oferowanych produktach, dopasowanych do jego potrzeb i zainteresowań, a przez to zwiększenia sprzedaży oferowanych produktów (cele marketingowe);

-wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika - podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, uaktualnienia, sprostowania, uzupełniania, lub żądania ich usunięcia. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością w/w Firmy; którym jesteśmy zobowiązani przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe organy podatkowe), podmioty realizujące usługi dostawy-kurierskie lub pocztowe, usługi informatyczne, operatorzy płatności, usługi księgowe lub doradcze.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy, a także po jej zakończeniu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy lub przedawnienia naszych wzajemnych roszczeń (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).     

- Przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

- Do czasu wycofania przez klienta zgody udzielonej na przesyłanie newslettera lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych do celów marketingowych

5. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do firmy Living Story z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Jako Administrator strony Living Story zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. 

7. Firma Living Story Magdalena Madziąg zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Jesteśmy otwarci na wszelki uwagi, opinie lub pytania. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem info@livingstory.pl a także pod numerem telefonu: +48730 832 855.